ตั๋วเครื่องบิน

สายการบินไทยสมายล์

เส้นทางในประเทศ
สายการบินไทยสมายล์

รายละเอียดบัตรโดยสาร สำหรับตั๋วกรุ๊ป

 • ราคาบัตรโดยสารรวม
  – สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กก.
  – สัมภาระโหลดใต้เครื่อง 20 กก.
  – บริการอาหารว่าง และเครื่องดื่ม

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • มัดจำ 1,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันหลังคอนเฟิร์ม (12:00 น.)
 • ชำระส่วนที่เหลือ 10 วัน ก่อนเดินทาง + พร้อมออกตั๋ว

เงื่อนไขบัตรโดยสาร

 • แจ้งรายชื่อผู้โดยสาร 10 วันก่อนเดินทาง
 • การยกเลิก/ลดที่นั่ง
  – แจ้งยกเลิก 20 วันก่อนเดินทางขึ้นไป ยกเลิกได้ไม่เกิน 10% ยึดเงินมัดจำ
  – แจ้งยกเลิก 15 วันก่อนเดินทางขึ้นไป ยกเลิกได้ไม่เกิน 10% และต้องชำระ 50% ของราคาตั๋ว
  – แจ้งยกเลิก 8-14 วันก่อนเดินทาง ต้องชำระค่าตั๋วเต็มจำนวน

***ตั๋วกรุ๊ปเริ่มต้น ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป***

รายละเอียดบัตรโดยสาร สำหรับตั๋วเดี่ยว  (ประเภท Smile Promotion)

 • ราคาบัตรโดยสารรวม
  – สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กก.
  – สัมภาระโหลดใต้เครื่อง 20 กก.
  – เลือกที่นั่ง
  – บริการอาหารว่าง และเครื่องดื่ม

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • ชำระเต็มจำนวน หลังจากคอนเฟิร์มการจอง

เงื่อนไขบัตรโดยสาร

 • กรณียกเลิก ไม่สามารถขอคืนเงินได้

***สำหรับรายละเอียดบัตรโดยสารประเภทอื่นๆ สามารถเช็คได้ที่เว็บไซต์สายการบิน***

*ตารางบินอาจมีการปรับเปลี่ยนในบางวัน สามารถตรวจสอบได้ที่ www.thaismileair.com
*เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เส้นทางระหว่างประเทศ
สายการบินไทยสมายล์

รายละเอียดบัตรโดยสาร สำหรับตั๋วกรุ๊ป

 • ราคาบัตรโดยสารรวม
  – สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กก.
  – สัมภาระโหลดใต้เครื่อง 30 กก.
  – บริการอาหารว่าง และเครื่องดื่ม

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • มัดจำ 3,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันหลังคอนเฟิร์ม (12:00 น.)
 • ชำระส่วนที่เหลือ 10 วัน ก่อนเดินทาง + พร้อมออกตั๋ว

เงื่อนไขบัตรโดยสาร

 • แจ้งรายชื่อผู้โดยสาร 10 วันก่อนเดินทาง
 • การยกเลิก/ลดที่นั่ง
  – แจ้งยกเลิก 20 วันก่อนเดินทางขึ้นไป ยกเลิกได้ไม่เกิน 10% ยึดเงินมัดจำ
  – แจ้งยกเลิก 15 วันก่อนเดินทางขึ้นไป ยกเลิกได้ไม่เกิน 10% และต้องชำระ 50% ของราคาตั๋ว
  – แจ้งยกเลิก 8-14 วันก่อนเดินทาง ต้องชำระค่าตั๋วเต็มจำนวน

***ตั๋วกรุ๊ปเริ่มต้น ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป***

รายละเอียดบัตรโดยสาร สำหรับตั๋วเดี่ยว  (ประเภท Smile Promotion)

 • ราคาบัตรโดยสารรวม
  – สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กก.
  – สัมภาระโหลดใต้เครื่อง 30 กก.
  – เลือกที่นั่ง
  – บริการอาหารว่าง และเครื่องดื่ม

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • ชำระเต็มจำนวน หลังจากคอนเฟิร์มการจอง

เงื่อนไขบัตรโดยสาร

 • กรณียกเลิก ไม่สามารถขอคืนเงินได้

***สำหรับรายละเอียดบัตรโดยสารประเภทอื่นๆ สามารถเช็คได้ที่เว็บไซต์สายการบิน***

*Operate by TG สามารถจองได้เฉพาะตั๋วเดี่ยว
*ตารางบินอาจมีการปรับเปลี่ยนในบางวัน สามารถตรวจสอบได้ที่ www.thaismileair.com
*เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการสำรองที่นั่ง

 • ติดต่อเราผ่านช่องทางไลน์ @clipgroups , อีเมล์ clipgroups@gmail.com
  หรือโทร 02-0829923093-2649225
 • แจ้งรายละเอียด วันเดินทาง เส้นทางบินที่ต้องการ พร้อมแสดงหลักฐานประกอบการจอง (หน้าพาสปอร์ต / บัตรประชาชน)
 • ชำระค่าบัตรโดยสารหลังจากยืนยันการจอง โดยวิธีโอนชำระผ่านธนาคาร พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • รอรับบัตรโดยสาร (E-TICKET) ผ่านช่องทางไลน์ หรืออีเมล์