ตั๋วเครื่องบิน

สายการบินบางกอกแอร์เวย์

เส้นทางในประเทศ สายการบินบางกอกแอร์เวย์

คอนดิชั่น สำหรับตั๋วกรุ๊ป

 • ชำระมัดจำ 1,000 บาท/ท่าน ภายใน 7 วัน หลังคอนเฟิร์ม
 • ชำระส่วนที่เหลือ 10 วัน ก่อนเดินทาง + พร้อมออกตั๋ว
 • แจ้งรายชื่อผู้โดยสาร 14 วันก่อนเดินทาง
 • กรณีแจ้งลดหรือยกเลิกที่นั่ง ต้องแจ้ง 14 วัน ก่อนเดินทาง ยกเลิกได้ไม่เกิน 10% คืนเงินมัดจำ หากยกเลิกมากกว่า 10 % ยึดเงินมัดจำ ตามจำนวนที่เกิน

***ตั๋วกรุ๊ปเริ่มต้น ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป***

คอนดิชั่น สำหรับตั๋วเดี่ยว

 • ชำระเต็มจำนวน หลังจากคอนเฟิร์มการจอง
 • รายละเอียดบัตรโดยสารประเภท Web Promotion

ราคาบัตรโดยสารรวม
– สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กก.
– สัมภาระโหลดใต้เครื่อง 20 กก.
– เลือกที่นั่ง
– บริการอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
– ห้องรับรองผู้โดยสาร (Boutique Lounge)

***สำหรับรายละเอียดบัตรโดยสารประเภทอื่นๆ สามารถเช็คได้ที่เว็บไซต์สายการบิน***

*ตารางบินอาจมีการปรับเปลี่ยนในบางวัน สามารถตรวจสอบได้ที่ www.bangkokair.com
*เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เส้นทางระหว่างประเทศ สายการบินบางกอกแอร์เวย์

คอนดิชั่น สำหรับตั๋วกรุ๊ป

 • ชำระมัดจำ 2,000 บาท/ท่าน ภายใน 7 วัน หลังคอนเฟิร์ม
 • ชำระส่วนที่เหลือ 10 วัน ก่อนเดินทาง + พร้อมออกตั๋ว
 • แจ้งรายชื่อผู้โดยสาร 14 วันก่อนเดินทาง
 • กรณีแจ้งลดหรือยกเลิกที่นั่ง ต้องแจ้ง 14 วัน ก่อนเดินทาง ยกเลิกได้ไม่เกิน 10% คืนเงินมัดจำ หากยกเลิกมากกว่า 10 % ยึดเงินมัดจำ ตามจำนวนที่เกิน

***ตั๋วกรุ๊ปเริ่มต้น ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป***

คอนดิชั่น สำหรับตั๋วเดี่ยว

 • ชำระเต็มจำนวน หลังจากคอนเฟิร์มการจอง
 • รายละเอียดบัตรโดยสารประเภท Web Promotion

ราคาบัตรโดยสารรวม
– สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กก.
– สัมภาระโหลดใต้เครื่อง 20 กก.
– เลือกที่นั่ง
– บริการอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
– ห้องรับรองผู้โดยสาร (Boutique Lounge)

***สำหรับรายละเอียดบัตรโดยสารประเภทอื่นๆ สามารถเช็คได้ที่เว็บไซต์สายการบิน***

*ตารางบินอาจมีการปรับเปลี่ยนในบางวัน สามารถตรวจสอบได้ที่ www.bangkokair.com
*เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการสำรองที่นั่ง

 • ติดต่อเราผ่านช่องทางไลน์ @clipgroups , อีเมล์ clipgroups@gmail.com
  หรือโทร 02-0829923093-2649225
 • แจ้งรายละเอียด วันเดินทาง เส้นทางบินที่ต้องการ พร้อมแสดงหลักฐานประกอบการจอง (หน้าพาสปอร์ต / บัตรประชาชน)
 • ชำระค่าบัตรโดยสารหลังจากยืนยันการจอง โดยวิธีโอนชำระผ่านธนาคาร พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • รอรับบัตรโดยสาร (E-TICKET) ผ่านช่องทางไลน์ หรืออีเมล์