ตั๋วเครื่องบิน

สายการบินแอร์เอเชีย

เส้นทางในประเทศ สายการบินแอร์เอเชีย

คอนดิชั่น สำหรับตั๋วกรุ๊ป

 • ชำระค่า RSVN 65 ต่อท่าน ต่อที่นั่ง หลังจากการทำจอง
 • ชำระค่ามัดจำ 1,100-2,530 บาท ต่อที่นั่ง ขึ้นอยู่กับวันเดินทาง** ภายใน 3 วัน หลังจากการทำจองและชำระค่า RSVN
 • ชำระเต็มจำนวน 30 วันก่อนการเดินทาง
 • ส่งรายชื่อ 5 วันก่อนเดินทาง พร้อมออกตั๋ว

***ตั๋วกรุ๊ปเริ่มต้น ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป***

คอนดิชั่น สำหรับตั๋วเดี่ยว

 • ชำระเต็มจำนวน หลังจากยืนยัน การจอง
 • อาหาร น้ำหนัก เปลี่ยนคนเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง

***ขึ้นอยู่ กับคอนดิชั่นของประเภทตั๋วที่ทำการจอง***


*ตารางบินอาจมีการปรับเปลี่ยนในบางวัน สามารถตรวจสอบได้ที่ www.airasia.com
*เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ขั้นตอนการสำรองที่นั่ง

 • ติดต่อเราผ่านช่องทางไลน์ @clipgroups , อีเมล์ clipgroups@gmail.com
  หรือโทร 02-0829923, 093-2649225
 • แจ้งรายละเอียด วันเดินทาง เส้นทางบินที่ต้องการ พร้อมแสดงหลักฐานประกอบการจอง (บัตรประจำตัวประชาชน)
 • ชำระค่าบัตรโดยสาร​​หลังจากยืนยันการจอง โดยวิธีโอนชำระผ่านธนาคาร พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • รอรับบัตรโดยสาร (E-TICKET) ผ่านช่องทางไลน์ หรืออีเมล์


เส้นทางระหว่างประเทศ สายการบินแอร์เอเชีย และ สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอกซ์

คอนดิชั่น สำหรับตั๋วกรุ๊ป

 • ชำระค่า RSVN 270 ต่อท่าน ต่อที่นั่ง หลังจากการทำจอง
 • ชำระค่ามัดจำ 1,100-2,530 บาท ต่อที่นั่ง ขึ้นอยู่กับวันเดินทาง** ภายใน 3 วัน หลังจากการทำจองและชำระค่า RSVN
 • ชำระเต็มจำนวน 30 วันก่อนการเดินทาง
 • ส่งรายชื่อ 5 วันก่อนเดินทาง พร้อมออกตั๋ว

***ตั๋วกรุ๊ปเริ่มต้น ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป***

คอนดิชั่น สำหรับตั๋วเดี่ยว

 • ชำระเต็มจำนวน หลังจากยืนยัน การจอง
 • อาหาร น้ำหนัก เปลี่ยนคนเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง

***ขึ้นอยู่ กับคอนดิชั่นของประเภทตั๋วที่ทำการจอง****ตารางบินอาจมีการปรับเปลี่ยนในบางวัน สามารถตรวจสอบได้ที่ www.airasia.com
*เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ขั้นตอนการสำรองที่นั่ง

 • ติดต่อเราผ่านช่องทางไลน์ @clipgroups , อีเมล์ clipgroups@gmail.com
  หรือโทร 02-0829923, 093-2649225
 • แจ้งรายละเอียด วันเดินทาง เส้นทางบินที่ต้องการ พร้อมแสดงหลักฐานประกอบการจอง (หน้าพาสปอร์ต)
 • ชำระค่าบัตรโดยสาร​​หลังจากยืนยันการจอง โดยวิธีโอนชำระผ่านธนาคาร พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • รอรับบัตรโดยสาร (E-TICKET) ผ่านช่องทางไลน์ หรืออีเมล์