ตั๋วเครื่องบิน

สายการบินแอร์เอเชีย & แอร์เอเชีย เอ็กซ์

เส้นทางในประเทศ
สายการบินแอร์เอเชีย

รายละเอียดบัตรโดยสาร สำหรับตั๋วกรุ๊ป

 • ราคาบัตรโดยสารรวม
  – สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กก.

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • ชำระมัดจำ 30% ของราคาทั้งหมด ชำระทันทีหลังคอนเฟิร์ม
 • ชำระส่วนที่เหลือ 35 วัน ก่อนเดินทาง

เงื่อนไขบัตรโดยสาร

 • แจ้งรายชื่อผู้โดยสาร 10 วันก่อนเดินทาง + พร้อมออกตั๋ว
 • กรณีแจ้งลดหรือยกเลิกที่นั่ง ต้องแจ้ง 30 วัน ก่อนเดินทาง ยกเลิกได้ไม่เกิน 10% ยึดเงินมัดจำ

***ตั๋วกรุ๊ปเริ่มต้น ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป***

รายละเอียดบัตรโดยสาร สำหรับตั๋วเดี่ยว  (ประเภท Promotion / Normal)

 • ราคาบัตรโดยสารรวม
  – สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กก.

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • ชำระเต็มจำนวน หลังจากคอนเฟิร์มการจอง

เงื่อนไขบัตรโดยสาร

 • กรณียกเลิก ไม่สามารถขอคืนเงินได้

***สำหรับรายละเอียดบัตรโดยสารประเภทอื่นๆ สามารถเช็คได้ที่เว็บไซต์สายการบิน***

*ตารางบินอาจมีการปรับเปลี่ยนในบางวัน สามารถตรวจสอบได้ที่ www.airasia.com
*เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เส้นทางระหว่างประเทศ
สายการบินแอร์เอเชีย & แอร์เอเชีย เอ็กซ์

รายละเอียดบัตรโดยสาร สำหรับตั๋วกรุ๊ป

 • ราคาบัตรโดยสารรวม
  – สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กก.
  – สัมภาระโหลดใต้เครื่อง 20 กก.

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • ชำระมัดจำ 30% ของราคาทั้งหมด ชำระทันทีหลังคอนเฟิร์ม
 • ชำระส่วนที่เหลือ 35 วัน ก่อนเดินทาง

เงื่อนไขบัตรโดยสาร

 • แจ้งรายชื่อผู้โดยสาร 10 วันก่อนเดินทาง + พร้อมออกตั๋ว
 • กรณีแจ้งลดหรือยกเลิกที่นั่ง ต้องแจ้ง 30 วัน ก่อนเดินทาง ยกเลิกได้ไม่เกิน 10% ยึดเงินมัดจำ

***ตั๋วกรุ๊ปเริ่มต้น ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป***

รายละเอียดบัตรโดยสาร สำหรับตั๋วเดี่ยว  (ประเภท Promotion / Normal)

 • ราคาบัตรโดยสารรวม
  – สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กก.

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • ชำระเต็มจำนวน หลังจากคอนเฟิร์มการจอง

เงื่อนไขบัตรโดยสาร

 • กรณียกเลิก ไม่สามารถขอคืนเงินได้

***สำหรับรายละเอียดบัตรโดยสารประเภทอื่นๆ สามารถเช็คได้ที่เว็บไซต์สายการบิน***

*ตารางบินอาจมีการปรับเปลี่ยนในบางวัน สามารถตรวจสอบได้ที่ www.airasia.com
*เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการสำรองที่นั่ง

 • ติดต่อเราผ่านช่องทางไลน์ @clipgroups , อีเมล์ clipgroups@gmail.com
  หรือโทร 02-0829923093-2649225
 • แจ้งรายละเอียด วันเดินทาง เส้นทางบินที่ต้องการ พร้อมแสดงหลักฐานประกอบการจอง (หน้าพาสปอร์ต / บัตรประชาชน)
 • ชำระค่าบัตรโดยสารหลังจากยืนยันการจอง โดยวิธีโอนชำระผ่านธนาคาร พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • รอรับบัตรโดยสาร (E-TICKET) ผ่านช่องทางไลน์ หรืออีเมล์