ตั๋วเครื่องบิน

สายการบินบางกอกแอร์เวย์

เส้นทางในประเทศ
สายการบินบางกอกแอร์เวย์

ตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้งจากบางกอกแอร์เวย์
รหัสตัวแทนจำหน่าย : THBKK00218
ชื่อตัวแทนจำหน่าย : HOLIDAY CLIP

รายละเอียดบัตรโดยสาร สำหรับตั๋วกรุ๊ป

 • ราคาบัตรโดยสารรวม
  – สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 5 กก.
  – สัมภาระโหลดใต้เครื่อง 20 กก.
  – บริการอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
  – ห้องรับรองผู้โดยสาร (Boutique Lounge)

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • ชำระมัดจำ 1,000 บาท/ท่าน ภายใน 7 วัน หลังคอนเฟิร์ม
 • ชำระส่วนที่เหลือ 10 วัน ก่อนเดินทาง + พร้อมออกตั๋ว

เงื่อนไขบัตรโดยสาร

 • แจ้งรายชื่อผู้โดยสาร 14 วันก่อนเดินทาง
 • กรณีแจ้งลดหรือยกเลิกที่นั่ง ต้องแจ้ง 14 วัน ก่อนเดินทาง ยกเลิกได้ไม่เกิน 10% คืนเงินมัดจำ หากยกเลิกมากกว่า 10 % ยึดเงินมัดจำ ตามจำนวนที่เกิน

***ตั๋วกรุ๊ปเริ่มต้น ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป***

รายละเอียดบัตรโดยสาร สำหรับตั๋วเดี่ยว  (ประเภท Web Promotion)

 • ราคาบัตรโดยสารรวม
  – สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 5 กก.
  – สัมภาระโหลดใต้เครื่อง 20 กก.
  – เลือกที่นั่ง
  – บริการอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
  – ห้องรับรองผู้โดยสาร (Boutique Lounge)

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • ชำระเต็มจำนวน หลังจากคอนเฟิร์มการจอง

เงื่อนไขบัตรโดยสาร

 • สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน / วันเดินทางได้ มีค่าธรรมเนียมและส่วนต่าง (ถ้ามี) *แจ้งเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 4 ชม. ก่อนเดินทาง
 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทาง / ชื่อได้
 • กรณียกเลิก ไม่สามารถขอคืนเงินได้

***สำหรับรายละเอียดบัตรโดยสารประเภทอื่นๆ สามารถเช็คได้ที่เว็บไซต์สายการบิน***

*ตารางบินอาจมีการปรับเปลี่ยนในบางวัน สามารถตรวจสอบได้ที่ www.bangkokair.com
*เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เส้นทางระหว่างประเทศ
สายการบินบางกอกแอร์เวย์

ตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้งจากบางกอกแอร์เวย์
รหัสตัวแทนจำหน่าย : THBKK00218
ชื่อตัวแทนจำหน่าย : HOLIDAY CLIP

รายละเอียดบัตรโดยสาร สำหรับตั๋วกรุ๊ป

 • ราคาบัตรโดยสารรวม
  – สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 5 กก.
  – สัมภาระโหลดใต้เครื่อง 20 กก.
  – บริการอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
  – ห้องรับรองผู้โดยสาร (Boutique Lounge)

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • ชำระมัดจำ 2,000 บาท/ท่าน ภายใน 7 วัน หลังคอนเฟิร์ม
 • ชำระส่วนที่เหลือ 10 วัน ก่อนเดินทาง + พร้อมออกตั๋ว

เงื่อนไขบัตรโดยสาร

 • แจ้งรายชื่อผู้โดยสาร 14 วันก่อนเดินทาง
 • กรณีแจ้งลดหรือยกเลิกที่นั่ง ต้องแจ้ง 14 วัน ก่อนเดินทาง ยกเลิกได้ไม่เกิน 10% คืนเงินมัดจำ หากยกเลิกมากกว่า 10 % ยึดเงินมัดจำ ตามจำนวนที่เกิน

***ตั๋วกรุ๊ปเริ่มต้น ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป***

รายละเอียดบัตรโดยสาร สำหรับตั๋วเดี่ยว  (ประเภท Web Promotion)

 • ราคาบัตรโดยสารรวม
  – สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 5 กก.
  – สัมภาระโหลดใต้เครื่อง 20 กก.
  – เลือกที่นั่ง
  – บริการอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
  – ห้องรับรองผู้โดยสาร (Boutique Lounge)

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • ชำระเต็มจำนวน หลังจากคอนเฟิร์มการจอง

เงื่อนไขบัตรโดยสาร

 • สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน / วันเดินทางได้ มีค่าธรรมเนียมและส่วนต่าง (ถ้ามี) *แจ้งเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 4 ชม. ก่อนเดินทาง
 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทาง / ชื่อได้
 • กรณียกเลิก ไม่สามารถขอคืนเงินได้

***สำหรับรายละเอียดบัตรโดยสารประเภทอื่นๆ สามารถเช็คได้ที่เว็บไซต์สายการบิน***

*ตารางบินอาจมีการปรับเปลี่ยนในบางวัน สามารถตรวจสอบได้ที่ www.bangkokair.com
*เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการสำรองที่นั่ง

 • ติดต่อเราผ่านช่องทางไลน์ @clipgroups , อีเมล์ clipgroups@gmail.com หรือโทร 02-0829923093-2649225
 • แจ้งรายละเอียด วันเดินทาง เส้นทางบินที่ต้องการ พร้อมแสดงหลักฐานประกอบการจอง (หน้าพาสปอร์ต / บัตรประชาชน)
 • กรณีตั๋วเดี่ยว ต้องส่งหลักฐานประกอบการจอง (หน้าพาสปอร์ต / บัตรประชาชน) ทันที
 • ชำระค่าบัตรโดยสารหลังจากยืนยันการจอง โดยวิธีโอนชำระผ่านธนาคาร พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • รอรับบัตรโดยสาร (E-TICKET) ผ่านช่องทางไลน์ หรืออีเมล์