ตั๋วเครื่องบิน

สายการบินแคมโบเดียแอร์เวย์

เส้นทางระหว่างประเทศ
สายการบินแคมโบเดียแอร์เวย์

ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน (BSP)
ที่ได้รับการรับรองจาก IA
TA เลขที่ 35317170

รายละเอียดบัตรโดยสาร สำหรับตั๋วกรุ๊ป

 • ราคาบัตรโดยสารรวม
  – สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กก.
  – สัมภาระโหลดใต้เครื่อง 30 กก.
  – บริการอาหารร้อน และเครื่องดื่ม

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • โปรดติดต่อสอบถาม

เงื่อนไขบัตรโดยสาร

 • โปรดติดต่อสอบถาม

***ตั๋วกรุ๊ปเริ่มต้น ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป**

รายละเอียดบัตรโดยสาร สำหรับตั๋วเดี่ยว

 • ราคาบัตรโดยสารรวม
  – สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กก.
  – สัมภาระโหลดใต้เครื่อง 30 กก.
  – บริการอาหารร้อน และเครื่องดื่ม

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • ชำระเต็มจำนวน หลังจากคอนเฟิร์มการจอง

เงื่อนไขบัตรโดยสาร

 • การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน / วันเดินทาง : ไม่ได้
 • การเปลี่ยนแปลงเส้นทาง : ไม่ได้
 • การเปลี่ยนแปลงชื่อ : ไม่ได้
 • การยกเลิก : ไม่คืนเงิน

ขั้นตอนการสำรองที่นั่ง

 • ติดต่อเราผ่านช่องทางไลน์ @clipgroups , อีเมล์ clipgroups@gmail.com หรือโทร 02-0829923093-2649225
 • แจ้งรายละเอียด วันเดินทาง เส้นทางบินที่ต้องการ พร้อมแสดงหลักฐานประกอบการจอง (หน้าพาสปอร์ต / บัตรประชาชน)
 • กรณีตั๋วเดี่ยว ต้องส่งหลักฐานประกอบการจอง (หน้าพาสปอร์ต / บัตรประชาชน) ทันที
 • ชำระค่าบัตรโดยสารหลังจากยืนยันการจอง โดยวิธีโอนชำระผ่านธนาคาร พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • รอรับบัตรโดยสาร (E-TICKET) ผ่านช่องทางไลน์ หรืออีเมล์