ตั๋วเครื่องบิน

สายการบินเจจูแอร์

เส้นทางระหว่างประเทศ
สายการบินเจจูแอร์

รายละเอียดบัตรโดยสาร สำหรับตั๋วกรุ๊ป

  • ราคาบัตรโดยสารรวม
    – สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 10 กก.
    – สัมภาระโหลดใต้เครื่อง 15 กก. (1 ชิ้น)

เงื่อนไขการชำระเงิน

  • ชำระมัดจำ 2,000-3,000 บาท/ท่าน *ขึ้นอยู่กับวันเดินทาง ภายใน 3-7 วัน หลังจาก PNR คอนเฟิร์ม
    *Low season Mar-Nov 2,000 THB/PAX
    *Hight season Dec-Feb and long weekend period 3,000 THB/PAX
  • ชำระส่วนที่เหลือ 10 วัน ก่อนเดินทาง + พร้อมออกตั๋ว

เงื่อนไขบัตรโดยสาร

  • แจ้งรายชื่อผู้โดยสาร 14 วันก่อนเดินทาง
  • กรณีแจ้งลดหรือยกเลิกที่นั่ง ต้องแจ้ง 16 วัน ก่อนเดินทาง ยกเลิกได้ไม่เกิน 10% ยึดเงินมัดจำ

***ตั๋วกรุ๊ปเริ่มต้น ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป***

รายละเอียดบัตรโดยสาร สำหรับตั๋วเดี่ยว

  • ราคาบัตรโดยสารรวม
    – สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 10 กก.

เงื่อนไขการชำระเงิน

  • ชำระเต็มจำนวน หลังจากคอนเฟิร์มการจอง

เงื่อนไขบัตรโดยสาร

  • กรณียกเลิก ไม่สามารถขอคืนเงินได้

ขั้นตอนการสำรองที่นั่ง

  • ติดต่อเราผ่านช่องทางไลน์ @clipgroups , อีเมล์ clipgroups@gmail.com
    หรือโทร 02-0829923093-2649225
  • แจ้งรายละเอียด วันเดินทาง เส้นทางบินที่ต้องการ พร้อมแสดงหลักฐานประกอบการจอง (หน้าพาสปอร์ต / บัตรประชาชน)
  • ชำระค่าบัตรโดยสารหลังจากยืนยันการจอง โดยวิธีโอนชำระผ่านธนาคาร พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • รอรับบัตรโดยสาร (E-TICKET) ผ่านช่องทางไลน์ หรืออีเมล์