ตั๋วเครื่องบิน

สายการบินลุฟท์ฮันซ่า

เส้นทางระหว่างประเทศ
สายการบินลุฟท์ฮันซ่า

รายละเอียดบัตรโดยสาร สำหรับตั๋วกรุ๊ป

 • ราคาบัตรโดยสารรวม
  – สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 8 กก.
  – สัมภาระโหลดใต้เครื่อง 23 กก. (1 ชิ้น)
  – บริการอาหารร้อน และเครื่องดื่ม

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • ชำระมัดจำ 40% ของราคาตั๋ว *ขึ้นอยู่กับวันเดินทาง ภายใน 10-14 วัน หลังจาก PNR คอนเฟิร์ม
 • ชำระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนเดินทาง + พร้อมออกตั๋ว

เงื่อนไขบัตรโดยสาร

 • แจ้งรายชื่อผู้โดยสาร 35 วันก่อนเดินทาง
 • กรณีแจ้งลดหรือยกเลิกที่นั่ง ต้องแจ้ง 35 วัน ก่อนเดินทางขึ้นไป ยกเลิกได้ไม่เกิน 20% คืนเงินมัดจำ หากยกเลิกมากกว่า 20% ยึดเงินมัดจำ ตามจำนวนที่เกิน

***ตั๋วกรุ๊ปเริ่มต้น ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป***

รายละเอียดบัตรโดยสาร สำหรับตั๋วเดี่ยว

 • ราคาบัตรโดยสารรวม
  – สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 8 กก.
  – สัมภาระโหลดใต้เครื่อง 23 กก. (1 ชิ้น)
  – บริการอาหารร้อน และเครื่องดื่ม

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • ชำระเต็มจำนวน หลังจากคอนเฟิร์มการจอง

เงื่อนไขบัตรโดยสาร

 • กรณียกเลิก ไม่สามารถขอคืนเงินได้

ขั้นตอนการสำรองที่นั่ง

 • ติดต่อเราผ่านช่องทางไลน์ @clipgroups , อีเมล์ clipgroups@gmail.com
  หรือโทร 02-0829923093-2649225
 • แจ้งรายละเอียด วันเดินทาง เส้นทางบินที่ต้องการ พร้อมแสดงหลักฐานประกอบการจอง (หน้าพาสปอร์ต / บัตรประชาชน)
 • ชำระค่าบัตรโดยสารหลังจากยืนยันการจอง โดยวิธีโอนชำระผ่านธนาคาร พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • รอรับบัตรโดยสาร (E-TICKET) ผ่านช่องทางไลน์ หรืออีเมล์